918967-17-6

1-Piperidinecarboxylic acid,4-[methyl[3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]amino]-,1,1-dimethylethyl ester