918502-26-8

1-Piperidinecarboxylic acid,4-[(4-chlorophenyl)(2-methoxy-2-oxoethoxy)methyl]-, 1,1-dimethylethylester