901765-36-4

(5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-5-hydroxy-3-oxo-6-heptenoic acid ethyl ester