332378-36-6

Carbamic acid,[[2'-[[(2-phenylethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]methyl]-,2-(methylsulfonyl)ethyl ester