22218-81-1

(2,4,5-Trichlorophenyl)(cyanothiomethyl) sulfone