19954-99-5

(1R)-2α-[2-[(1S,2S,3S)-2-(2-Carboxyethyl)-2-methyl-6-methylene-3-(1-methylethenyl)cyclohexyl]ethyl]-1,3-dimethyl-6α-(1-methylethenyl)-3-cyclohexene-1-propionic acid